سفر بخير

دکلمه کنندگان: نارگل . فرهوود و سرنوشت 

 ترانه: ----  خواننده: ------ه

شفيعی کدکنی

 : شاعر

 

CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران