آهنگ انتخابی

 
 : نام ترانه

    شب. سکوت. صحرا

 
: خواننده
 محمدرضا شجريان         

آرشيو

   

غم يار

مختاباد

درد عشق

بهرام حصيری

مستی

 هايده

 
 

 

تنها بيا

عبدالوهاب شهيدی

       
   

غم غربت

بهزاد

       
   

سوغات

شکيلا 

       
    آسيمه سر

محمد اصفهانی

       
    زمستون آخری

جهان

       
       
      -