شعرهای انتخابی

اولين غم و آخرين نگاه

قصه درد

وقت غزل گريه

رحيل

جادوی عشق

شرحِ پریشانی

آبی خاکستری سياه

 بهانه

همنشين جان

اشک واپسين

انتظار

پدر