خوابُ خيال و روشن گويا

 ترانه: کاروان 

 خواننده: -هوشنگ عقيلی

هوشنگ ابتهاج

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران