سه تار و نیروان

پخش

شاعر

 نام اثر

حافظ گر ز دست زلف مشکینت
حافظ مرا میبنی و هر دم
وحشی ای گل تازه
مولانا بشنو از نی
حافظ ای پادشه خوبان
خراسانی با رقیب آخر شب دوش به
ابوسعید ابوالخیر وا فریادا زِ عشق وا بیادا
سه تار دربِ دل
سه تار ای قوتِ عاشق
سه تار عیبِ من
سه تار با نگاهی دین و دل را برد
سه تار به عشق خویش
سه تار دم به دم عشق است و بس
سه تار حیران دیدارام هنوز