نارگل

پخش

شاعر

 نام اثر

خسرو آخرین شعر به ياد تو
فروغ آن روزها
ايرج اميرشريفی دلم از برگ گل است
ايرج اميرشريفی قصه خواب و خيال + خالی
ايرج اميشريفی هر جا طراوتم + شعر من
مشيری بهترِن بهترِن من
مشيری سوغات ياد
مشيری کوچه
مولانا چهره زرد مرا
جبران خليل جبران عشق
الهام من دلم ميخواهد