منتشا

پخش

شاعر

 نام اثر

  يک شب آتش در نيستانی فتاد
عماد خراسانی دوستت دارم و دانم که تويی دشمن جانم
شاه نعمت الله ولی ای عاشقان ای عشقان
  آن يار کو   آن يار کو
  درد ندارد
هاطفاصفهانی ای فدای تو هم دل و هم جان
شيدا ای خردمند مزن طعنه تو شيدايي ما را
  رسم عاشق نيست با يک دل دو دلبر داشتن