بابا نويد

پخش

شاعر

 نام اثر

  هميشه در ميان
  مرد شب
  ما زندگی را بی اندازه دوست ميدارِم