عطر سيب

پخش

شاعر

 نام اثر

زويا زاکاريان نگفتم؟
معينی کرمانشاهی آمد و آتش به جانم زد و
  بارون بارون
ابتهاج خواب و خيال
معينی کرمانشاهی مصلحت نيست
معينی کرمانشاهی ميروی