افروز

پخش

شاعر

 نام اثر

افروز بی تو
افروز دلا
افروز هيچ دانی
افروز مرا چز گفتن
افروز ساقی
افروز شربت مرگ
افروز يار من رفتو
افروز همه هست آرزويم