ای خوش به سفر رفته

 ترانه: جدايی

  خواننده: احسان خواجه اميری س

ناشناس

 : شاعر  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران