روزی اين هنجره آوازی داشت

 ترانه: خبر

  خواننده: فرهاد س

مشفق کاشانی

 : شاعر  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران