ساده دل

 ترانه: بيخالش

  خواننده: حامد هكان

مرتضی توسلیان

 : شاعر  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران

 

  www.hishki.ir

وب سايت شاعر