فاجعه زرد

 ترانه: شکایت هجران

  خواننده: محمد اصفهانی ه

------

 :شاعر  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران