اراده عشق

 ترانه: بی تو خاکسترم

  خواننده: بهرام حصِری ه

شیدا  بیریا

مشیری

 :شاعران  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران