ما که رفتیم

 ترانه: سرنوشت 

خواننده: هوشمند عقيلی ه

مریم حيدرزاده

 : شاعر

دو صدایی همراه با خانم  اِويتا

CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

دو صدایی همراه با خانم  اِويتا

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران