باز مهمان لبت در رمضانم

موسیقی : امیرحسین  سام ه

امیرحسین  سام

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران

 

وبلاگ شخصی آقای امیرحسین  سام