ديدی ای دل

 ترانه: بگذار و بگذر

  خواننده: فرشاد جمالیه

حافظ

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران