گريه شبانه

 ترانه: آوازِ مجنون 

خواننده: فرشاد جمالی ه

هوشنگ ابتهاج

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران