آدما اين جورن ديگه

دکلمه کنندگان: مهرنوش . سرنوشت 

 ترانه: ----  خواننده: ------ه

مهرنوش

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران