غزل گريه

 ترانه: امون بده 

 خواننده: معسود اسلامی ه

م. ت. صدای سکوت

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران