ديوانه

 ترانه: عاشقم من

  خواننده:  حسين  بختياری ه

فريدون  مشيری

معينی کرمانشاهی

معينی کرمانشاهی

 : شاعران

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران