ديوار به ديوار   و   میروی

 ترانه: ماتم عشق

  خواننده: افشين سپهره

حامد   حسين خانی

معينی  کرمانشاهی

 : شاعران

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران