بهانه

 ترانه: نه ديگه اين واسه ما دل نميشه

  خواننده:  حسين  بختياری ه

هوشنگ  ابتهاج

اديب  نيشابوری

فرخی يزدی

 : شاعران

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران