هنر گام زمان

 ترانه : شکايت هجران  خواننده : محمد اصفهانی     هوشنگ ابتهاج

 : شاعر

 

 

CD  Quality (128 bit 44) Stereo

 

Low Quality (32 bit 32 ) stereo