عيد آمد

 ترانه: به شوق تو

  خواننده: محمد اصفهانی

مهدی اخوان ثالث

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران