در دياری که

 ترانه: تنها ماندم

  خواننده: محمد اصفهانی

شهريار

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران