جادوی عشق

 ترانه :  رد خون   خواننده : عليرضا افتخاری     هما ميرافشار

 : شاعر

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (32 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران