در انتظار نم نم باران

 ترانه :  ت وطن

  خواننده:  داريوش

هوشمند   فتح اعظم

 : شاعر  

 CD  Quality (128 bit 44) Stereo

با کيفيت سی دی برای سرعتهای بالا

 

Low Quality (64 bit) stereo

با کيفيت پايين تر  برای مودمهای  ايران